1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

PNL COMPUTERS ,  Koninginnelaan 119 , 3630 MAASMECHELEN

PATRICK@PNLCOMPUTERS.BE

Maatschappelijke zetel:

Koninginnelaan 119 , 3630 MAASMECHELEN  0472958835

089 77 21 02

RPR hasselt

 1. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door PNL COMPUTERS aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

PNL COMPUTERS is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de hasselt rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

“IT” zijn PC’s, laptops, printers etc.

 1. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. PNL COMPUTERS behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan PNL COMPUTERS weigeren.

Een reservatie is geen verkoop. Het gekozen toestel wordt voor de klant gereserveerd in een winkel naar keuze, waar hij het kan aankopen.

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 1. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie lager) is niet inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

 1. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

 1. a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact als deze in de winkel voorhanden zijn)

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

 1. LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

7.1 Levering IT in België

IT toestellen worden in België geleverd. Is het toestel op voorraad en bestel je voor 15u , ontvang je jouw toestel de werkdag nadien!

7.2 Leveringstermijn in België

PNL COMPUTERS streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 werkdagen te verwerken. Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen.
Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert PNL COMPUTERS de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

De levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld.

7.3 Levering van kleine toestellen in Nederland

Wij leveren voortaan ook kleine toestellen in Nederland. PNL COMPUTERS streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 3 werkdagen op het gewenste adres in Nederland te leveren.
Voor elke levering wordt een verzendingskost aangerekend van € 10.00.

 1. AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

 1. CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de PNL COMPUTERS webshop contact@pnlcomputers.be.

9.2 Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

9.3 Technische defecten

Kleine toestellen en IT dient de klant binnen te brengen of op eigen kosten terug te zenden naar de winkel.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

 1. PNL Computers GARANTIE CONSUMENT

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a)Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,…);
 • normale slijtage door gebruik;
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.

b)Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
c)De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van PNL COMPUTERS. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door PNL COMPUTERS aangewezen derde, vervalt de garantie.
d) Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
e) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

 1. RECHT VAN HERROEPING

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Het herroepingsrecht formulier kan je hier downloaden.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar PNL COMPUTERS. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

 1. a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (PNL COMPUTERS is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: PNL COMPUTERS;

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur, software, GSM, laptops e.d.

Een toestel waarvan de verzegeling door de consument is verbroken of niet in zijn originele verpakking wordt opgestuurd, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal PNL COMPUTERS onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen(indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

PNL COMPUTERS wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen. Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van PNL COMPUTERS gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.

 1. PREVENTIE NAMAAK

PNL COMPUTERS biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

 1. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

 1. GEDRAGSCODE

PNL Computers is lid van BeCommerce en onderschrijft volledig de gedragscode van BeCommerce.

 1. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

 1. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren contact@pnlcomputers.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,…).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

 1. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

 1. DISCLAIMER

PNL COMPUTERS doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan PNL COMPUTERS. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van PNL COMPUTERS zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van PNL COMPUTERS. PNL COMPUTERS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door PNL COMPUTERS per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. PNL COMPUTERS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.